1.
บทความวิจัย ค. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2020 Mar. 2 [cited 2023 Mar. 30];11(22):225-9. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12367