1.
ทิมวัฒนบรรเทิง ส. การสร้างสรรค์ภาพผู้สูงอายุด้วยปูนซีเมนต์ฉาบสี ในรูปแบบเอกซเพรสชันนิสซึม จากชีวิตและผลงานของบุคคลสำคัญ (EXPRESSIONISM PAINTINGS OF FAMOUS PEOPLE’S ELDER LIFE BY COLOR CEMENT CREATION). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 21];11(22):212-24. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12107