1.
เรียนสุทธิ์ ว. ตัวแบบพยากรณ์ราคาไข่ไก่ (FORECASTING MODEL FOR THE EGG’S PRICES). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 26];11(22):196-211. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12105