1.
ศิริวรรณ ล. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาจากมุมมองนโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 21];11(22):175-9. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12104