1.
อุกฤษฏ์ ม, มณีศรี ค, ไชยวุฒิกรณ์วานิช อ. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 21];11(22):162-74. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12103