1.
ม่วงศิริธรรม พ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (FACTORS INFLUENCED ON PHYSICAL MOVEMENT OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION STUDENT AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 23];11(22):141-6. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12102