1.
ฤกษ์สมุทร พ, วิสุทธิแพทย์ ม, ศรีสมบัติ ร. ดนตรีวอญย์แฝะ: ดนตรีในพิธีศพพระสงฆ์มอญในประเทศไทยและประเทศพม่า (WORNFAEH MUSIC : A MON MONK’S FUNERAL MUSIC IN THAILAND AND MYANMAR). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 25];11(22):128-40. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12101