1.
ลี้ตระกูล ป. การวิเคราะห์ความยากจนของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย (AN ANALYSIS OF THE POVERTY IN ELDERLY IN CHIANG RAI PROVINCE). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 23];11(22):95-110. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12099