1.
พัชรเมธา ต. เครื่องเขินล้านนา (LANNA LACQUER WARE). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 21];11(22):75-94. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12098