1.
แก้วบัวดี ณ, โพธิศิริ ว. การมีบุตรคนแรกช้าของสตรีสมรสในประเทศไทย : สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนด (DELAYING AGE AT FIRST BIRTH OF EVER-MARRIED WOMEN IN THAILAND : SITUATION, TREND, AND DETERMINANTS). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2024 Apr. 20];11(22, July-December):57-74. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12097