1.
จันทร์เอี่ยม ณ, วังทอง ก, พังแก้ว ก, เครือวัลย์ ช, ลายเมฆ ช, เหลนเพชร ป, นุ่มอำ ม, สังชม ศ, ดวงทอง อ. ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนเสมือนจริง ในการดูแลแผลกดทับของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 25];11(22):45-56. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12096