1.
รัศมีมารีย์ ค, ชื่นชมคุณาธร น, คงมนต์ ศ, นันทธเนศ พ, ธรรมบุศย์ พ, รอดมณี อ, มุลอามาตย์ เ. ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษากับการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบกิจกรรม 4 WP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 30];11(22):32-44. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12086