1.
ขวัญสกุล ก. การพัฒนานวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนในรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ. - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 23];11(22):13-31. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12083