1.
แสวงทรัพย์ ก, ชูชื่น เ. การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (PERCIVED SELF-EFFICACY ON PSYSICAL AND MENTAL HEALTH CARE BEHAVIOR IN COMMUNITY VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS). - [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 2023 Mar. 23];11(22):1-12. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/12081