1.
บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2024 May 23];11(21, January-June):196. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11440