1.
บทความวิจัย ค. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2019 Jun. 27 [cited 2023 Mar. 25];11(21):190-4. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11438