1.
พิชัยสนิธ เ. การใช้ภาษีตามมูลค่าควบคู่กับภาษีเฉพาะสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์อันพึงปรารถนาในตลาดผู้ขายน้อยรายได้อย่างไร: บทสำรวจทางทฤษฎี(HOW AD VALOREM AND SPECIFIC TAXES COMBINATION CAN YIELD THE DESIRED OUTCOME IN AN OLIGOPOLY: A THEORETICAL EXPLORATION). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 23];11(21):174-89. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11397