1.
บุณโยปัษฎัมภ์ ห. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสตรี(A SYNTHESIS OF LOCAL WISDOM RESEARCHES ON WOMEN’S HEALTHCARE). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2024 Apr. 13];11(21, January-June):161-73. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11396