1.
สีจันทา ส, ทวีไพบูลย์วงษ์ จ. อิทธิพลของทรัพยากรในงานและความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 25];11(21):148-60. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11395