1.
เจริญศิลป์ ว, สุปินนะ ว, สุขอิ่ม จ, นาทองไชย ศ. การฆ่าตัวตายของนักศึกษากับการปรับตัวของครอบครัว มหาวิทยาลัยและรัฐ: การศึกษาโดยใช้ข่าวในหนังสือพิมพ์เป็นฐาน(THE STUDENTS SUICIDE AND ADAPTATION OF FAMILY, UNIVERSITY AND STATE: THE STUDY BY USING REPORTED CASES IN THAI NEWSPAPERS BASED). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 21];11(21):135-47. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11394