1.
ทิพคุณ ภ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย(FACTORS INFLUENCING RESEARCH UTILIZATION BY THAI GOVERNMENTAL AGENCIES). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 21];11(21):102-2. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11392