1.
สหายปญฺโญ พ, สุขวฑฺฒโน พ, ปริยัติมุนี พ, เนตรนิมิตร ส. การวิเคราะห์วรรณกรรมลายลักษณ์ เรื่อง ท้าวชมพูฉบับภาคใต้(AN ANALYSIS OF THE BUDDHIST LITERARY WORK ENTITLED ‘THAW JAMBU’ SOUTHERN VERSION). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 25];11(21):88-101. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11391