1.
ฤกษ์สมุทร พ. การพัฒนาทักษะทางดนตรีเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มในทางสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี ตามทฤษฎีของโคดาย. - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 21];11(21):74-87. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11390