1.
ทองอุปการ บ. เฉ่อซียะ: ความรู้ วิถีชีวิต และโลกทัศน์ของชาวไทยกะเหรี่ยงบ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี(CHE ZU YA: LOCAL WISDOM, WAY OF LIVING, AND WORLD VIEW OF THAI KAREN PEOPLE IN THIPHUYE VILLAGE, KANCHANABURI PROVINCE). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 22];11(21):54-73. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11389