1.
พารา น, อรรถวุฒิกุล ศ. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 21];11(21):39-53. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11388