1.
คูเจริญไพศาล น, ขวัญเมือง ร, มาเอี่ยม ล. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(A DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGE USING STEM EDUCATION APPROACH ON WATER TREATMENT FOR LOWER SECONDARY STUDENTS). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 22];11(21):23-38. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11387