1.
มุ่งการนา ช, พิจิตบันดาล ว, มีมาก ว, จินดาพล ว. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร:การวิเคราะห์เส้นทาง (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CULTURE ORGANIZATION LEARNING ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE CITY MUNICIPALITIES: PATH ANALYSIS). - [Internet]. 2019 Jun. 21 [cited 2023 Mar. 21];11(21):1-22. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11386