1.
สงอาจินต์ ศ, ชัยเรือง น, ชูช่วยสุวรรณ จ. การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง. - [Internet]. 2019 Jan. 10 [cited 2024 Jul. 23];10(20, July-December):160-75. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10852