1.
อินตา ม, สกุลศรีประเสริฐ ส. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. - [Internet]. 2019 Jan. 10 [cited 2023 Mar. 21];10(20):98-116. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10846