1.
ศาสตระรุจิ ป, ดิฐวิรุฬห์ ณ. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (GUIDELINES FOR COMMUNITY BUSINESS VIA ONLINE INFORMATION SYSTEM IN HIN TANG COMMUNITY, MUANG DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE). - [Internet]. 2019 Jan. 10 [cited 2024 Apr. 13];10(20, July-December):85-97. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10845