1.
อังกุรวัชรพันธุ์ ฐ, เสาวภาวงศ์ ก. รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าการท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง (MODEL OF CREATIVE TOURISM FOR ADDING VALUE IN TOURISM ON LOCAL WISDOM-BASED IN ANG THONG PROVINCE). - [Internet]. 2019 Jan. 10 [cited 2024 Apr. 13];10(20, July-December):29-42. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10841