1.
บทความวิจัย ใ. ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2023 Mar. 22];10(19):241. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10533