1.
บทความวิจัย ค. คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2024 Jul. 23];10(19, January-June):235-9. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10529