1.
นิติวิทยากุล เ. รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงสมการกำลัง 2 ลำดับที่ 2. - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2023 Mar. 21];10(19):217-34. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10528