1.
ตั้งศิริธงชัย ว, ปิลันธนานนท์ น. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ (STRATEGIES OF ACADEMIC COLLABORATION REFLECTING UNIVERSITY’S IDENTITY: A CASE STUDY OF MEIJI UNIVERSITY). - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2023 Mar. 31];10(19):201-16. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10527