1.
ธรรมเจริญ ว, เจริญงาม น, โชติดิลก ญ. ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี (FACTORS PREDICTING FOR PRETERM LABOUR OF TEENAGE PREGNANT WOMEN AT PRAPOKKLAO CHANTHABURI HOSPITAL). - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2023 Mar. 21];10(19):188-200. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10526