1.
กองทรัพย์ ว, สมุทรานนท์ ท, จงวิศาล ร. วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง. - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2023 Mar. 21];10(19):171-87. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10525