1.
ประยุกต์วงศ์ ว. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรชานเมือง: กรณีศึกษาบริเวณคลองหกวา (FACTOR AFFECTING RICE YIELD OF SUBURB FARMER: CASE STUDY OF KLONG HOK WAH REGION). - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2024 Apr. 13];10(19, January-June):156-70. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10524