1.
แก้วศรี ภ. การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (COMMUNITY MANAGEMENT MODEL FOR CHIANG RAI SPECIAL ECONOMIC ZONE). - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2023 Mar. 23];10(19):140-55. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10523