1.
บุญยะเสนา พ, หิมะกลัส ว. กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SYSTEM AND COMMUNITY ECONOMIC NETWORK FOLLOWING THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY). - [Internet]. 2018 Aug. 21 [cited 2023 Mar. 30];10(19):127-39. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10522