1.
ศรีสังข์ พ, ศรีวิชัยมูล อ. การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย (CURRICULUM DEVELOPMENT FOR HOMELESS CHILDREN IN CHIANGRAI PROVINCE). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2023 Mar. 22];10(19):102-15. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10519