1.
อุยยานนท์ พ, สัจจานันท์ ศ, โห้ลายอง ฐ, วนเศรษฐ อ. การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี (PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND: A CASE STUDY OF DURIAN PLANTATION AREA OF NONTHABURI PROVINCE). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2023 Mar. 30];10(19):88-101. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10518