1.
สุคันธนาค ป. ปัจจัยการธำรงรักษาที่มีผลต่อการคงอยู่ของคนเก่งใน บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (RETENTION FACTORS INFLUENCING INTENTION OF TALENTS TO STAY IN AEROTHAI). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2023 Mar. 22];10(19):71-87. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10517