1.
กองศิลป์ น. การศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา (THE STUDY OF USING CREATING INTEGRATION CURRICULUM ON TABLET BY USING E-PORTFOLIO VIA SOCIAL MEDIA FOR ELEMENTARY). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2023 Jun. 3];10(19):59-70. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10516