1.
ประไพพานิช ณ. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2024 Jul. 23];10(19, January-June):46-58. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10515