1.
ชัยทัศน์ จ, มนัสสนิท ว, สุวรรณจินดา เ. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2024 Jul. 23];10(19, January-June):33-45. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10514