1.
ทองบริสุทธิ์ เ, วิรัชนิภาวรรณ ว. การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ADMINISTRATION OF WORLD HERITAGE AREA IN AYUTTHAYA PROVINCE OF AYUTTHAYA CITY MUNICIPALITY ACCORDING TO THE SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2023 Mar. 21];10(19):20-32. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10513