1.
พวงประยงค์ ก. ความต้องการมีบุตรในอนาคต: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสตรีที่สมรสในประเทศไทย (FUTURE DESIRE FOR CHILDREN: EMPIRICAL EVIDENCES FROM MARRIED WOMEN IN THAILAND). - [Internet]. 2018 Aug. 20 [cited 2023 Mar. 22];10(19):1-19. Available from: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10512