จีนนุ่น พัชลินจ์. “คุณสมบัติของ “หญิงดี” ใน สุภาษิตสอนหญิงภาคใต้ที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (THE QUALIFICATIONS OF ‘WELL-BEHAVED WOMEN’ IN SUPASIT SORN YING OF THE SOUTHERN RELATED TO BUDDHIST NOTIONS AND BELIEFS)”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9, no. 17, January-June (July 5, 2017): 160–175. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9021.