กาญจนวงศ์ ไพศาล, and กาญจนวงศ์ อาบทิพย์. “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติเพื่อบริการข้อมูลให้นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เชียงใหม่”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9, no. 17, January-June (July 5, 2017): 120–134. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/9018.